تاسیسات استخر

 04 فروردین 1394   16:30
 0
 630
اشتراک :

تاسیسات استخر

تاسیسات استخر باید به گونه ای طراحی شوند که ورودي ها، توزيع آب در استخر را به گونه اي انجام دهند كه كلر آزاد باقي مانده در سراسر آب استخر به اندازه كافي باشد . اين ورودي ها بايد روي چهار وجه استخر و با حداكثر فاصله 6 متر تعبيه گردند . در تعيين محل اين ورودي ها بايد دقت نمود كه در گوشه هاي استخر مناطق مرده ايجاد نگردد . (منظور مناطقي هستند كه تحت پوشش آب ورودي قرار نمي گيرند). به همين منظور بايد ورودي ها را در فاصله 5/1 متري ازگوشه هاي استخر و به گونه اي تعبيه نمود كه آب به طور مماس بر ديواره مجاور جريان يافته و يك گردش مارپيچي حاصل آيد تا تخليه آب ورودي با آب موجود سريع تر صورت گيرد . همچنين بايد يك ورودي آب درهر تورفتگي مربوط به پله ها (در استخر كودكان، معلولان و ...) قرار داده شود.

ورودي هاي تعبيه شده در تاسیسات استخر بايد 80 سانتي متر پايين تر از موقعيت طراحي شده براي سطح آب استخر باشد ورودي هاي آب طراحي شده در كف استخر بايد با فواصل يكنواخت و با حداكثر6 متر و به نحوي كه فاصله رديفهاي ورودي آب از هر ديواره 5/4متر باشد قرار داده شوند . در هر استخري كه عرض آن بيشتر از 18 متر باشد ، بايد حتما ورودي آب از كف استخر نيز تعبيه شود .كليه ورودي هاي كف بايد با سطح كف استخر همتراز باشد . ورودي ها نبايد آنقدر شدت و تلاطم داشته باشد كه در كف يا ديو اره استخر براي شناگران ايجاد خطر نمايد.

شدت جريان از هر ورودي بايد براساس ميزان آب مورد نياز براي گردش در هر منطقه استخر تعيين گردد. به عنوان مثال چنانچه بخشي از استخر براي شيرجه مورد استفاده قرار مي گيرد و در همان زمان بخشي ديگري به تمرين شناگران مبتدي اختصاص دارد، به راحتي ميتوان دريافت كه تعداد شناگران دربخش تمرين مبتديها بيشتر از بخش ديگر است و از اين رو آب در اين قسمت سريع تر آلوده مي شود و بايدزودتر تعويض گردد. اين مستلزم جريان يافتن مقدار بيشتري آب از وروديهاي اين بخش در تاسیسات استخر است.

جهت حصول اطمينان از جريان مطلوب آب در هر بخش استخر، بايد روي هر ورودي شيرهايي نصب نمود.

براي اين كار مي توان از ورودي قابل تنظيم به جاي شير استفاده نمود. قطر لوله در سيستم لوله كشي استخرها را مي توان مطابق اطلاعات ارايه شده در پيوست ب محاسبه و اجرا نمود.

در تاسیسات استخر حداقل دو سيستم اصلي تخليه آب با خروجي مكشي بايد در كف استخر و در عميق ترين نقاط و باحداقل فاصله 90 سانتي متر كارگذاشته شود تا امكان گردش مداوم و تخليه آب استخر ظرف مدت نسبتا كوتاه 4 تا 8 ساعت فراهم شود . در استخرهاي آبگرم چنانچه امكان رعايت حداقل فاصله 90 سانتي متروجود نداشته باشد بايد حداكثر فاصله ممكن در نظر گرفته شود.

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
امتیاز شما به این مقاله :